Kontrolisana prirodna kozmetika - BDIH

Korišćenje prirodne kozmetike je jedna od mnogobrojnih mogućnosti da se u svakodnevnom životu izađe iz okvira sveukupnog shvatanja prirode i da se počne sa odgovornijim odnosom prema njoj. Smernice, koje ovde iznosimo, treba da pruže podršku takvom odnosu i da definišu pojam prirodne kozmetike, a sve sa ciljem da zadovolje potrošače i njihova opravdana očekivanja. Postoje strogi standardi za dobijanje žiga "kontrolisana prirodna kozmetika" a ti standardi se odnose i na proizvodnju kozmetičkih sirovina i na njihovu obradu. Pečat BDIH je garancija prirodnog porekla, kvaliteta i neškodljivosti proizvoda.

Prilikom dobijanja sirovina, koje se koriste u prirodnoj kozmetici, vodi se računa o tome da se priroda sirovine ne narušava, nego da se održi u svom prirodnom obliku.

Uvek se daje prednost onim prirodnim sirovinama koje su uzgajane pod biološkom kontrolom ili samoniklim biljkama sa ekološki čistih područja.

Proces pretvaranja sirovina u kozmetičke preparate odvija se sa vrlo malo hemijskih procesa i bez genetske manipulacije biljnim i životinjskim naslednim faktorima.

Posebna pažnja posvećuje se potrebi zaštite životinja.

Ambalaža treba da bude jeftina i ekološka.

Najvažniji zahtev koji mora da bude ispunjen je transparentnost u nastajanju prirodnih proizvoda, te svaki proizvod mora imati jasno i celovito izlozen sastav Proizvodi koji sadrže nedovoljno transparentne sirovine ne mogu dobiti znak ovog udruženja.

Znak "kontrolisana prirodna kozmetika" može da dobije samo onaj proizvođač koji se priključi udruženju BDIH i koji ispunjava odredbe ovih smernica. Za valjanost i održavanje kriterijuma koji je naznačen na pečatu jemči Nezavisni Institut BDIH.

Kriterijumi:

biljne sirovine:

uvođenje biljnih sirovina
* koje su uzgajane pod biološkom kontrolom i čiji su kvalitet i raspoloživost pod stalnim nadzorom
* koje su dobijene od divljih biljaka, koje su takođe biološki kontrolisane

zaštita životinja i eksperimenti na njima:

2a.eksperimenti na životinjama i konačni proizvod
*eksperimenti na životinjama se ne sprovode ni tokom proizvodnje, ni u toku razvijanja ili ispitivanja konačnih proizvoda

2b.eksperimenti na životinjama i sirovine
*sirovine, koje do 01.01.1998 nisu postojale na tržištu, smeju da se koriste samo ako nisu testirane na životinjama. Ovde ne dolaze u obzir eksperimenti na životinjama koji su sprovedeni posle 01.01.1998 od strane nekog trećeg subjekta, bez naloga ili ugovora u pravno društvenom smislu i ako su one u to vreme već bile na tržištu.

2c.sirovine životinjskog porekla
*nije dozvoljeno korišćenje sirovina dobijenih od mrtvih kičmenjaka (npr. kitova mast, kornjačino ulje,nerčevo ulje, mast od mrmota, životinjske masti, životinjski kolagen i sveže ćelije)

sirovine mineralnog porekla:

*uvođenje neorganskih soli (npr.magnezijum sulfata) i mineralnih sirovina (npr.natrijum hlorida) je načelno dozvoljeno

ograničeno uvođenje sirovina:

Primer-emulgatori i tenzidi
U proizvodnji prirodne kozmetike mogu se upotrebljavati emulgatori i tenzidi koji su dobijeni hidrolizom,
hidratacijom ili esterifikacijom od sledećih prirodnih materijala: *masti, ulja i voskova
*lecitina
*lanolina
*mono-, oligo-, i polisaharida
*proteina i lipoproteina

konkretna količina sirovina određena je aktuelnom listom pozitivnih sirovina

svesno se izbegavaju:

*sintetičke boje
*sintetički mirisi
*etoksilirane sirovine
*silikoni
*parafini i drugi naftni proizvodi

kriterijum koji odredjuje prirodne arome čija je upotreba dozvoljena je ISO-norma 9235

konzerviranje:

Za mikrobiološku sigurnost proizvoda je dozvoljeno, pored prirodnih načina konzerviranja i korišćenje određenih konzervanasa koji su identični prirodnim kao što su:
*benzoeva kiselina, njene soli i etilester
*salicilna kiselina i njene soli
*sorbinska kiselina i njene soli
*benzilalkohol

prilikom korišćenja ovih sredstava za konzerviranje potrebno je navesti:
"konzervirano pomoću ….(ime materije pomoću koje je konzerviranje vršeno)"!

radioaktivno zračenje:

*prilikom dobijanja sirovina ili krajnjih kozmetičkih proizvoda nije dozvoljena upotreba radioaktivnog zračenja